Co z decyzjami refundacyjnymi i listą majową? Wyjaśnia i komentuje radca prawny

Co z decyzjami refundacyjnymi i listą majową? Wyjaśnia i komentuje radca prawny

Dodano: 
Lekarstwa
Lekarstwa / Źródło: Pexels / Pixabay
Pojawiają się pytania o losy refundacyjnego wykazu majowego oraz o ew. zmiany programów lekowych w związku z potrzebą dostosowania ich do sytuacji nadzwyczajnej. Natalia Łojko, radca prawny z kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. wyjaśnia nurtujące kwestie.
  • Wiele opisów programów lekowych przewiduje wymagania nieprzystające do obecnej wyjątkowej sytuacji i jako takie wymaga zmiany. Tak chociażby wymóg badań przed każdym cyklem leczenia, co wiąże się z koniecznością osobistej wizyty pacjenta w podmiocie leczniczym.
  • Minister Zdrowia w swoim komunikacie z 13 marca 2020 roku rekomenduje wiele słusznych rozwiązań mających przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. Jak jednak informowałyśmy w naszym poprzednim alercie rozwiązania te nie zostały odzwierciedlone w Zarządzeniu Prezesa NFZ, ani w umowach zawieranych przez NFZ ze szpitalami. W praktyce rodzi to wiele niejasności, chociażby co do sposobu rozliczeń pomiędzy placówką a NFZ, czy też co do prawnej dopuszczalności pokrycia przez firmę kosztów domowej dostawy leku do pacjenta. Większość tego rodzaju ryzyk mogłaby zostać zabezpieczona poprzez dokonanie odpowiednich zmian w decyzjach refundacyjnych.

Poniżej Natalia Łojko wyjaśnia związane z tym kwestie

Czy Minister Zdrowia (MZ) może przedłużyć obowiązywanie obecnych decyzji refundacyjnych, w szczególności tych, których okres obowiązywania upływa z końcem kwietnia? Czy może je zmienić z urzędu?

Co do zasady zmiany mogą się odbywać wyłącznie za zgodą wnioskodawcy – na przykład na podstawie art. 155 KPA.

W wyjątkowych sytuacjach opisanych wprost w k.p.a. zmiany mogą jednak nastąpić w innych trybach:

  • Zmiana decyzji przez Ministra Zdrowia w trybie art. 161 §1 k.p.a Przepis ten pozwala Ministrowi Zdrowia – działającemu z urzędu – na zmianę w niezbędnym zakresie każdej decyzji ostatecznej, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa. Przypominamy jednak, że jeśli takie działanie ze strony MZ powodowałoby po stronie adresata decyzji (firmy) rzeczywistą szkodę przysługuje mu roszczenie odszkodowawcze z art. 161 §3 k.p.a.
  • Zmiana decyzji przez Ministra Zdrowia na podstawie przepisów szczególnych zgodnie z art. 163 k.p.a. Kodeks Postępowania Administracyjnego przewiduje możliwość zmiany decyzji ostatecznych także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w tym Kodeksie, o ile przewidują to przepisy szczególne. Biorąc pod uwagę obecną sytuację nie możemy wykluczyć, że takie przepisy szczególne zostaną wydane.

Czy brak majowego wykazu jest realny? Jak będą wyglądać negocjacje cenowe?

Trudno na razie przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń. Jak wskazałyśmy wyżej, prawo przewiduje możliwość zmiany decyzji administracyjnych, w tym w odniesieniu do okresu ich obowiązywania. Wygląda jednak na to, że negocjacje dotyczące tych decyzji będą się toczyć – w trybie zdalnym. Minister Zdrowia wydał bowiem zarządzenie umożliwiające prowadzenie zdalnych negocjacji z Komisją Ekonomiczną w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.

„§ 8a. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności posiedzenia Komisji oraz negocjacje prowadzone przez zespoły negocjacyjne mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, które umożliwiają bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym.

Zarządzenie dostępne jest pod adresem: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/21/journal/5998.

Ww. przepis nie wskazuje jakie środki elektroniczne zostaną zastosowane, co może rodzić wątpliwości pod kątem zabezpieczenia szczególnie wrażliwych danych, które są wymieniane w trakcie negocjacji z Komisją Ekonomiczną. Wnioskodawcy powinni mieć to na względzie przy prowadzeniu negocjacji.

Czytaj także:
Frankowicze a pandemia koronawirusa

Źródło: Autor: Natalia Łojko

Czytaj także

 0

Czytaj także