Przełom w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca w Polsce

Przełom w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca w Polsce

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / seksan94
Spółka Bristol Myers Squibb uzyskała pozwolenie Komisji Europejskiej na dopuszczenie do obrotu niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii w leczeniu pierwszej linii przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca.

Podstawą decyzji są wyniki badania 3 fazy CheckMate -9LA wskazujące na wydłużenie przeżycia całkowitego u pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, niezależnie od stopnia ekspresji PD-L1 i typu histologicznego guza. Jest to pierwsza rejestracja podwójnej immunoterapii w skojarzeniu z ograniczoną chemioterapią w leczeniu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w UE. Dzięki temu leczenie skojarzone oparte na niwolumabie i ipilimumabie jest już zarejestrowane w UE w trzech różnych nowotworach zaawansowanych: niedrobnokomórkowym raku płuca, czerniaku i raku nerkowokomórkowym.

Rejestracja niwolumabu i ipilimumabu

Spółka Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) ogłosiła, że Komisja Europejska (KE) zarejestrowała stosowanie niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii opartej na pochodnych platyny w leczeniu pierwszej linii przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) u dorosłych pacjentów, których nowotwór nie wykazuje mutacji w obrębie genu EGFR ani translokacji w genie ALK. Skojarzenie niwolumabu i ipilimumabu z dwoma cyklami chemioterapii stanowi pierwszą taką opcję leczenia udostępnioną w Unii Europejskiej pacjentom z rakiem płuca.

KE podjęła decyzję w oparciu o wyniki badania 3 fazy CheckMate -9LA, w którym zostały spełnione kryteria pierwszorzędowego punku końcowego w zakresie przeżycia całkowitego (OS), jak również drugorzędowych punktów końcowych – czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS) i odsetka ogólnych odpowiedzi (ORR) przy porównaniu leczenia skojarzonego niwolumabem i ipilimumabem podawanego równocześnie z dwoma cyklami chemioterapii do samej chemioterapii. W badaniu stwierdzono też poprawę w zakresie czasu trwania odpowiedzi (DoR). Profil bezpieczeństwa niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii odpowiadał znanym profilom bezpieczeństwa immunoterapii i chemioterapii stosowanych w leczeniu pierwszej linii NDRP.

– Przy chorobie tak złożonej, jak przerzutowy niedrobnokomórkowy rak płuca, dostęp do różnych opcji terapii ma kluczowe znaczenie dla chorych, których potrzeby i problemy bywają bardzo różne – powiedział dr Martin Reck, badacz w badaniu CheckMate -9LA pracujący w Klinice Płuc Grosshansdorf w Niemieckim Centrum Badań nad Płucami. – W badaniu CheckMate -9LA, skojarzenie niwolumabu i ipilimumabu z dwoma cyklami chemioterapii przyniosło znaczące klinicznie korzyści w zakresie przeżycia całkowitego, które wystąpiły w równym stopniu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, niezależnie od stopnia ekspresji PD-L1 i typu histologicznego nowotworu. Dzięki rejestracji lekarze w UE będą mogli zaoferować pacjentom nową opcję leczenia, dającą nadzieję na szybkie opanowanie postępów choroby i wydłużenie przeżycia.

– Rejestracja przez Komisję Europejską niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemoterapii to ważne wydarzenie dla pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, dla których rokowanie jest niekorzystne pomimo poczynionych ostatnio postępów – stwierdził dr Abderrahim Oukessou, wiceprezes kierujący pracami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie nowotworów klatki piersiowej w Bristol Myers Squibb. – Podstawą tego nowoczesnego schematu leczenia jest jedyna obecnie zarejestrowana immunoterapia dwulekowa. Skojarzenie niwolumabu i ipilimumabu okazało się być skuteczne w zakresie wydłużenia przeżycia w różnych typach nowotworów złośliwych, w tym w czerniaku i raku nerkowokomórkowym. Cieszymy się, że we współpracy z szeroką grupą europejskich interesariuszy będziemy mogli zapewnić dostęp do tej jedynej w swoim rodzaju terapii łączącej dwa potencjalnie uzupełniające się immunoterapeutyki z chemioterapią kwalifikującym się pacjentom z rakiem płuca.

To już trzecie zarejestrowane wskazanie schematu leczenia skojarzonego opartego na niwolumabie i ipilimumabie w UE, po wcześniejszych rejestracjach w leczeniu czerniaka i zaawansowanego raka nerkowokomórkowego. Oprócz UE, leczenie skojarzone niwolumabem i ipilimumabem oraz dwoma cyklami chemioterapii w pierwszej linii NDRP zarejestrowano w 11 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych,

– Dostęp do nowoczesnych leków jest kluczem do poprawy efektów leczenia osób z nowotworami płuc – powiedziała Anne-Marie Baird, prezeska Lung Cancer Europe (LuCE). – Cieszymy się z rejestracji nowych opcji leczenia, które mogą pomóc większej liczbie pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

Bristol Myers Squibb pragnie podziękować pacjentom i badaczom, którzy uczestniczyli w badaniu klinicznym CheckMate -9LA.

Wyniki oceny skuteczności i bezpieczeństwa w badaniu CheckMate -9LA

Przeprowadzona w badaniu CheckMate -9LA analiza okresowa przy minimalnym czasie obserwacji wynoszącym 8,1 miesiąca dla OS wykazała:

Zastosowanie niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii obniżało ryzyko zgonu o 31% w porównaniu z samą chemioterapią [współczynnik hazardu (HR): 0,69, 96,71% przedział ufności (CI): 0,55 do 0,87; p=0,0006].

Mediana PFS przy leczeniu skojarzonym wyniosła 6,8 miesiąca wobec 5,0 miesiąca przy samej chemioterapii (HR: 0,70; 97,48% CI: 0,57 do 0,86; p=0,0001).

ORR był istotnie wyższy przy zastosowaniu niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii niż przy samej chemioterapii: 38% wobec 25% (p=0,0003).

Kolejna analiza, wykonana przy minimalnym czasie obserwacji wynoszącym 12,7 miesiąca, wykazała utrzymującą się poprawę w OS w porównaniu z samą chemioterapią (HR: 0,66; 95% CI: 0,55 do 0,80).

Większość wybranych działań niepożądanych odnotowanych u pacjentów leczonych niwolumabem i ipilimumabem oraz dwoma cyklami chemioterapii miało łagodne lub umiarkowane nasilenie. Działania niepożądane związane z leczeniem stopnia 3 lub 4 wystąpiły u 47% pacjentów. Najczęściej występujące działania niepożądane obejmowały zmęczenie (36%), nudności (26%), wysypkę (25%), biegunkę (20%), świąd (18%), zmniejszenie apetytu (16%), niedoczynność tarczycy (15%) i wymioty (13%).

Informacje o badaniu CheckMate -9LA

CheckMate -9LA jest otwartym, wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem 3. fazy, prowadzonym w celu oceny stosowania niwolumabu (360 mg co 3 tygodnie) oraz ipilimumabu (1 mg/kg mc. co 6 tygodni) w skojarzeniu z zależną od typu histologicznego chemioterapią (dwa cykle), w porównaniu z samą chemioterapią (do czterech cykli, po których u kwalifikujących się pacjentów stosowane jest opcjonalne leczenie podtrzymujące pemetreksedem) w leczeniu pierwszej linii pacjentów z rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, niezależnie od ekspresji PD-L1 i typu histologicznego guza. Pacjenci w grupie eksperymentalnej (n=361) byli poddawani dwuskładnikowej immunoterapii przez okres do dwóch lat lub do stwierdzenia progresji choroby nowotworowej lub silnych efektów toksycznych. Pacjenci w grupie kontrolnej (n=358) otrzymywali do czterech cykli chemioterapii i opcjonalne leczenie podtrzymujące pemetreksedem (jeśli spełniali odpowiednie kryteria) do stwierdzenia progresji choroby nowotworowej lub nadmiernych efektów toksycznych.

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było przeżycie całkowite (OS) w populacji wyodrębnionej zgodnie z zaplanowanym leczeniem (ITT). Drugorzędowe, oceniane hierarchicznie punkty końcowe obejmowały czas przeżycia bez progresji choroby (PFS) i odsetek ogólnych odpowiedzi (ORR), oceniany z zaślepieniem przez niezależny zespół. W analizach eksploracyjnych oceniano zmienne dotyczące skuteczności na podstawie oznaczeń biomarkerów.

Rak płuca

Rak płuca jest jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. Dwa główne typy nowotworów płuca to rak niedrobnokomórkowy i rak drobnokomórkowy. Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) stanowi jeden z najczęściej występujących typów raka płuca i jest rozpoznawany w około 84% przypadków. Wskaźniki przeżyć zależą od typu i stadium zaawansowania nowotworu w momencie diagnozy. W przypadku pacjentów, u których rozpoznano przerzutowy NDRP, wskaźnik przeżyć pięcioletnich wynosi około 6%.

Bristol Myers Squibb: Jesteśmy w czołówce rozwoju nauki i innowacji w onkologii

W Bristol-Myers Squibb to pacjenci są w centrum wszystkich naszych działań. Celem naszych badań w dziedzinie onkologii jest podniesienie jakości życia pacjentów, zapewnienie im jak najdłuższego przeżycia i stworzenie możliwości wyleczenia. Łącząc bogate doświadczenie w badaniach naukowych, najnowsze technologie i programy badawcze odkrywamy, opracowujemy i dostarczamy pacjentom przełomowe terapie.

Nasi badacze wdrażają wszechstronny program rozwoju leków wykorzystujących różne mechanizmy działania, oparty na wcześniejszych dokonaniach naszej firmy w dziedzinie hematoonkologii i immunoonkologii, które wydłużyły przeżycie pacjentów z różnymi typami nowotworów. W dziedzinie terapii komórkami układu odpornościowego są to leki rejestrowe wykorzystujące terapię komórkami CAR-T, stosowane w wielu różnych chorobach oraz stale rozbudowywany program wczesnego rozwoju terapii i technologii komórkowych i genetycznych. Opracowujemy leki onkologiczne ukierunkowane na podstawowe szlaki biologiczne z wykorzystaniem programu homeostazy białek, który stanowił podstawę prac nad zarejestrowanymi lekami stosowanymi w szpiczaku mnogim oraz szeregiem obiecujących związków na wczesnej i średniej fazie rozwoju. Nasi badacze analizują leki oddziałujące na różne szlaki systemu immunologicznego i wykorzystujące interakcje pomiędzy nowotworem, jego bezpośrednim otoczeniem, a systemem immunologicznym z myślą o dalszych postępach i uzyskiwaniu odpowiedzi na leczenie u szerszej grupy pacjentów. Połączenie tych podejść stanowi podstawę do opracowywania nowych możliwości leczenia raka i przezwyciężania narastającego problemu oporności na immunoterapię. Dzięki naszym wysiłkom, a także współpracy ze środowiskiem akademickim, instytucjami rządowymi, organizacjami pacjentów i partnerami z branży biotechnologicznej, jesteśmy w stanie osiągnąć cel w postaci zapewnienia pacjentom przełomowych metod leczenia.

Informacje na temat niwolumabu

Niwolumab jest inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1 zaprojektowanym tak, aby w unikalny sposób wspomagać układ immunologiczny organizmu w przywracaniu właściwej odpowiedzi immunologicznej. Dzięki wykorzystaniu możliwości układu immunologicznego organizmu w walce z rakiem niwolumab stał się ważną opcją terapeutyczną w leczeniu wielu typów nowotworów.

Program badawczo-rozwojowy niwolumabu wyrasta z wiedzy naukowej i doświadczeń Bristol-Myers Squibb w dziedzinie immunoonkologii i obejmuje szeroką gamę badań klinicznych różnych faz, w tym fazy 3, a także różne typy nowotworów. Do chwili obecnej programem badań klinicznych niwolumabu objętych zostało ponad 35 000 pacjentów. Dzięki badaniom z zastosowaniem niwolumabu lepiej zrozumieliśmy rolę biomarkerów w leczeniu pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jakie korzyści z zastosowania leku odnoszą pacjenci w zależności od poziomu ekspresji PD-L1.

W lipcu 2014 r. niwolumab stał się pierwszym na świecie zarejestrowanym inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1. Obecnie jest zarejestrowany w ponad 65 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Japonii i Chinach. W październiku 2015 r. opracowana przez naszą firmę pierwsza terapia skojarzona niwolumabem i ipilimumabem została zarejestrowana do leczenia rozsianego czerniaka i jest obecnie dopuszczona w ponad 50 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Informacje o ipilimumabie

Ipilimumab jest rekombinowanym ludzkim przeciwciałem monoklonalnym, które wiąże cytotoksyczny antygen-4 limfocytów T (CTLA-4). CTLA-4 jest negatywnym regulatorem aktywacji limfocytów T. Ipilimumab wiąże się z CTLA-4, blokując interakcje CTLA-4 z jego ligandami CD80/CD86. Wykazano, że blokowanie CTLA-4 wspiera aktywację i proliferację limfocytów T, w tym także aktywację i proliferację efektorowych limfocytów T wnikających do guza. Hamowanie sygnałów CTLA-4 może również osłabiać działanie limfocytów T regulatorowych, przyczyniając się potencjalnie do ogólnego wzrostu odpowiedzi limfocytów T, włącznie z przeciwnowotworową odpowiedzią immunologiczną. 25 marca 2011 r. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała ipilimumab w dawce 3 mg/kg we wskazaniu do monoterapii pacjentów z nieoperacyjnym lub rozsianym czerniakiem. Ipilimumab jest zarejestrowany do leczenia nieoperacyjnego i przerzutowego czerniaka w ponad 50 krajach. Prowadzone są szeroko zakrojone prace rozwojowe nad stosowaniem ipilimumabu w wielu typach nowotworów.

O współpracy BristolMyers Squibb i Ono Pharmaceutical

W ramach umowy o współpracy zawartej w 2011 roku ze spółką Ono Pharmaceutical, spółka Bristol Myers Squibb rozszerzyła zakres terytorialny swoich praw do prowadzenia prac rozwojowych nad niwolumabem i jego komercjalizacji na wszystkie kraje świata z wyjątkiem Japonii, Korei i Tajwanu, gdzie wszystkie prawa do tej cząsteczki zachowała firma Ono. W dniu 23 lipca 2014 r. spółki BristolMyers Sqiubb i Ono Pharmaceutical podpisały umowę o współpracy strategicznej w zakresie prowadzenia prac rozwojowych i komercjalizacji różnych leków immunoonkologicznych – zarówno w monoterapii, jak i terapii skojarzonej – w Japonii, Korei Południowej i na Tajwanie.

O Bristol Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb jest globalną firmą farmaceutyczną zajmującą się odkrywaniem, opracowywaniem i dostarczaniem innowacyjnych leków pomagających w skutecznym leczeniu pacjentów z poważnymi chorobami. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Bristol Myers Squibb zapraszamy na naszą stronę BMS.com i do śledzenia naszych profili na portalach LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook oraz Instagram.

Celgene i Juno Therapeutics są spółkami zależnymi, w całości należącymi do Bristol-Myers Squibb Company. W niektórych krajach poza Stanami Zjednoczonymi, ze względu na obowiązujące prawo, Celgene i Juno Therapeutics określane są mianem Celgene, Bristol-Myers Squibb Company oraz Juno Therapeutics, Bristol-Myers Squibb Company.

Czytaj też:
Rak u dzieci i młodych dorosłych to trudna do przyjęcia diagnoza
Czytaj też:
Eksperci: Rak kolczystokomórkowy skóry to choroba zawodowa. Kogo dotyczy?
Czytaj też:
Wczesne objawy raka płuca są ignorowane, a konsekwencje opłakane

Źródło: materiały prasowe
 0

Czytaj także