Kosmetyki Genoxage – nowa era anti-aging

Kosmetyki Genoxage – nowa era anti-aging

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kosmetyki Genoxage
Kosmetyki Genoxage
Kosmetyki Genoxage to szyta na miarę terapia zapobiegają ca efektom starzenia.

Świat kosmetyki zmierza w kierunku personalizacji. Liczne badania potwierdzają , że sposó b, w jaki się starzejemy, zależ y od wielu czynnikó w. W 60 proc. są one bezpoś rednio zwią zane z indywidualnymi cechami genetycznymi, a pozostałe 40 proc. jest uzależ nione od czynnikó w ś rodowiskowych i behawioralnych. Na tej wiedzy opiera się filozofia pracy firmy Genocosmetics Lab, w któ rej opracowano gamę produktó w kosmetycznych Genoxage, bazują cych właś nie na personalizacji.

Kosmetyki szyte na miarę

– Dlaczego mamy uż ywać tych samych produktó w, skoro wszyscy jesteś my inni i starzejemy się w inny sposó b? – zastanawia dr Magdalena Łopuszyńska z Gabinetu Kosmetyki Lekarskiej „Bella”, która pierwsza w Polsce wprowadziła kosmetyki spersonalizowane w swoim gabinecie. – Znajomoś ć zmiennych dermatologicznych wpływa na proces starzenia się skó ry, a układ tych zmiennych u każ dej osoby jest podstawą , na któ rej opiera się strategia firmy Genocosmetics – dodaje. Kosmetyki Genoxage to raczej program, terapia niż jeden konkretny produkt. Klientom oferowane jest badanie polegają ce na przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy na podstawie ich własnego DNA, gdyż to daje podstawy do opracowania moż liwie najskuteczniejszej formuły mają cej na celu poprawę stanu skó ry oraz zapobieganie jej starzeniu. Istotą rozwią zania proponowanego przez Genocosmetics jest przeniesienie metod stosowanych w medycynie spersonalizowanej na grunt kosmetyki – poprzez dobó r terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb każ dego rodzaju skó ry. Tworzą c produkty, firma korzysta z najnowszych osią gnięć z dziedziny genetyki, proteomiki, bioinformatyki oraz biologii systemowej, wkraczając w ten sposó b w nową erę dermokosmetyki. To właśnie jest kierunek, w któ rym zmierza przemysł zajmują cy się urodą , dobrym samopoczuciem i zdrowiem.

Młodość w dna

Oferują c tak spersonalizowany produkt, jakim jest Genoxage, firma stworzyła bardzo szczegó lną sieć dystrybucji, w któ rej skład wchodzą indywidualni eksperci, kliniki medycyny estetycznej, centra dermatologii oraz apteki specjalizują ce się w sprzedaż y dermokosmetyków. W pierwszej kolejnoś ci pacjent powinien się zgłosić do dermatologa, gabinetu kosmetycznego lub specjalistycznej apteki, gdzie pobrana zostaje pró bka DNA, któ ra nastę pnie zostaje wysłana do specjalistycznego laboratorium. Dodatkowo specjalista ocenia stan skó ry i wszystkie parametry związane z procesem starzenia oraz przeprowadza wywiad na temat nawykó w i stylu ż ycia, jaki prowadzi dana osoba. Pacjent otrzymuje ponadto krem przygotowują cy, któ ry powinien stosować wówczas, gdy opracowywana jest dla niego spersonalizowana terapia kosmetyczna (jej skład przygotowywany na podstawie wyników przeprowadzonej diagnostyki), co trwa zazwyczaj ok. 30 dni. Terapia Genoxage została opracowana z myś lą o osobach, któ re pragną poprawić stan swojej skó ry i podją ć walkę z procesem starzenia, a także o tych, które chcą stosować najlepszy dla siebie krem. Produkty, które otrzymuje pacjent, są dostosowane do indywidualnych potrzeb skóry. Warto podkreślić, że nie jest to standardowy produkt wytwarzany dla masowego odbiorcy. 

Gabinet Kosmetyki Lekarskiej BELLA

Warszawa, ul. Piękna 19, tel. 22 625 33 00 

Artykuł został opublikowany w 47/2016 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Czytaj także

 0