Nowe oblicze sektora medycznego

Nowe oblicze sektora medycznego

Dodano: 
Konferencja pt. „Nowe oblicze sektora medycznego w kontekście rozwoju technologii i sztucznej inteligencji.”
Konferencja pt. „Nowe oblicze sektora medycznego w kontekście rozwoju technologii i sztucznej inteligencji.” Źródło: Materiały prasowe
W dniu 11 grudnia br. odbyła się konferencja pt. Nowe oblicze sektora medycznego w kontekście rozwoju technologii i sztucznej inteligencji. Konferencja została zorganizowana przez Warsaw New Tech University Foundation przy współudziale Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Partnerem Instytucjonalnym konferencji była Agencja Badań Medycznych.

Głównym celem konferencji było przedstawienie sytuacji sektora medycznego w obliczu rozwoju technologii i AI oraz zmian prawnych regulujących sektor zdrowia. Podczas spotkania podjęte zostały zagadnienia dotyczące stosowania narzędzi technologicznych i rozwiązań AI z punktu widzenia korzyści dla pacjentów, pracowników sektora medycznego oraz badań i rozwoju nauki dla profilaktyki i zdrowia publicznego. Debata dotyczyła także trudności i wyzwań dla rozwoju sektora zdrowia oraz roli nowych technologii i AI w kształceniu personelu medycznego.

Konferencja została podzielona na trzy panele dyskusyjne, poprzedzone prezentacją działalności ABM. Pan dr n. med. Rafał Staszewski, Zastępca Prezesa ds. finansowania badań w ABM, przedstawił działalność ABM w prezentacji Rynek badań medycznych w Polsce. Działalność Agencji badań Medycznych. Agencja Badań Medycznych jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Celem Agencji Badań Medycznych jest budowa innowacyjnego systemu opieki zdrowotnej, m.in. poprzez realizowanie programów dotacyjnych z finansowaniem przeznaczonym na niekomercyjne badania kliniczne. Zadaniami ABM są także działania dotyczące dofinansowywania badań naukowych i prac rozwojowych w systemie ochrony zdrowia, wspierania przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych czy inicjowanie działań na rzecz rozwoju rynku badań klinicznych. Pan dr Rafał Staszewski w swoim wystąpieniu przedstawił zarówno dotychczasową działalność ABM w zakresie realizacji badań medycznych, jak i zmiany rynku biomedycznego, na które wpływ miały rozwój technologii oraz łatwiejszy dostęp do środków finansowych, dzięki realizacji celów ABM. Pan Prezes Staszewski zaprezentował także warunki pozyskiwania środków na realizację badań biomedycznych.

Pierwszy panel konferencji – Korzyści zastosowania nowoczesnych technologii i AI w sektorze medycznym, poświęcony był analizie zalet korzystania z rozwiązań technologicznych i sztucznej inteligencji w sektorze medycznym. Paneliści wskazywali korzyści wykorzystywania technologii dla pacjentów, przedstawicieli sektora medycznego oraz rolę technologii i AI w rozwoju innowacyjności, zwiększaniu liczby badań klinicznych, szybkości wymiany informacji, łatwości dostępu do wyników badań i taniości transgranicznego przesyłu danych. To przekłada się wprost na polepszenie jakości świadczeń zdrowotnych, nawiązywanie współpracy i wymianę wiedzy oraz doświadczeń personelu medycznego w ujęciu globalnym. Jednocześnie uczestnicy panelu zgodnie twierdzili, że technologia nie może ograniczać dostępu pacjentów do lekarzy. Standardem muszą pozostać usługi diagnostyczne i konsultacje świadczone przez człowieka, który w procesie diagnostyki i leczenia powinien być wspierany nowoczesną technologią, z której przedstawiciele sektora medycznego muszą korzystać w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności, prywatności i intymności pacjenta.

Kolejny panel, zatytułowany Wyzwania dla sektora medycznego w dobie transformacji cyfrowej, poświęcony był zagadnieniom ryzyk i zagrożeń związanych z korzystaniem z technologiami w sektorze medycznym (ryzyko dyskryminacji, wyciek danych medycznych…). Dyskusja oscylowała wokół zagadnień związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi stosowania technologii w sektorze medycznym, trudnością ich wdrażania, wyzwań w zakresie realizacji prawa pacjenta do prywatności i ochrony danych osobowych, a także zapewnienia bezpieczeństwa danych medycznych i cyberbezpieczeństwa organizacji. Paneliści odnosili się również do problematyki odpowiedzialności za korzystanie z rozwiązań AI, wdrożenia ustandaryzowanych procedur ułatwiających korzystanie z narzędzi technologicznych, budowania komunikacji personelu medycznego z pacjentem.

Trzeci panel – Nowe technologie i AI w kształceniu personelu medycznego,poświęcony był dyskusji wokół zagadnień interdyscyplinarności w kształceniu medyków, wykorzystywaniu innowacyjności w procesie kształcenia, roli współpracy ośrodków kształcących personel medyczny, wyzwaniom w tworzeniu nowych programów nauczania uwzględniających zmiany w obszarze społeczno–gospodarczym. Bardzo silnie wybrzmiał głos domagający się większej humanizacji w kształceniu medycznym i budowania zaufania pacjentów do rozwiązań technologicznych i AI stosowanych w sektorze medycznym.

Udział w konferencji wzięli wybitni przedstawiciele sektora medycznego i eksperci zajmujący się problematyką będącą przedmiotem konferencji.

 • prof. Aleksander Poniewierski, EY;
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska – Woszczyna, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia, Akademia WSB Dąbrowa Górnicza;
 • prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/ Prezes Warsaw New Tech University Foundation;
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
 • dr n. med. Rafał Staszewski, Zastępca Prezesa ds. finansowania badań w ABM, Agencja Badań Medycznych;
 • dr ha. Jakub Pawlikowski, prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie/Naczelna Komisja Bioetyczna
 • płk dr n. med. Jacek Doniec, Dyrektor Centrum Chirurgii Robotycznej – Wojskowy Instytut Medyczny;
 • dr hab. Joanna Pawlikowska, Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku;
 • dr n. med. Krzysztof Kurek, Lux Med;
 • Tomasz Kopacz, CE Healthcare Technology Strategist -Microsoft;
 • Grzegorz Stępniak, Warsaw New Tech University Foundation;
 • dr Łukasz Sosnowski, Partner w NIL IN | Digital Transformation in Healthcare;
 • dr Edyta Bielak Jomaa, Uniwersytet Łódzki/Warsaw New Tech University Foundation;
 • Jakub Betka, Conexus Law&Consulting, Inspektor ochrony danych branży medycznej.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele mediów.

Dyskusja podczas konferencji jednoznacznie pokazała, że technologia i sztuczna inteligencja pozwalają na coraz lepsze i skuteczniejsze leczenie i przynoszą coraz bardziej obiecujące rezultaty w obszarze badań i nauki. Jednak, z drugiej strony istnieją ryzyka i zagrożenia wykorzystywania sztucznej inteligencji w sektorze medycznym. Wyzwaniem na przyszłość jest stworzenie odpowiednich ram prawnych dla istnienia i funkcjonowania rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w medycynie, właściwe jej wdrażanie w organizacji, określenie odpowiedzialności za korzystanie z technologii i AI.

Źródło: Informacja prasowa / wntuf.pl