L4 na dziecko. Ile płatne jest zwolnienie lekarskie na dziecko?

L4 na dziecko. Ile płatne jest zwolnienie lekarskie na dziecko?

Dodano: 
Zwolnienie lekarskie na dziecko
Zwolnienie lekarskie na dziecko Źródło: Shutterstock

L4 na dziecko to zwolnienie na dziecko, które przysługuje rodzicom zarówno w przypadku choroby dziecka, jak i w sytuacji, w której występuje konieczność zapewnienia osobistej opieki na zdrowe dziecko do lat 14. Na podstawie zwolnienia lekarskiego rodzicowi przysługuje zasiłek opiekuńczy. Ile on wynosi i przez jaki czas można korzystać z L4 na dziecko? Dowiedz się wszystkiego na ten temat.

Zwolnienie lekarskie na dziecko – jakie należy spełnić warunki?

Zwolnienie lekarskie na dziecko inaczej zwane jest L4 na dziecko. To zasiłek opiekuńczy, który przysługuje w sytuacji opieki nad chorym członkiem rodziny, a dokładniej chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub chorym dzieckiem niepełnosprawnym. Zasiłek ten wypłacany jest na podstawie ubezpieczenia chorobowego z tytułu opieki nad dzieckiem, w sytuacji, w której żadna inna osoba nie jest w stanie zapewnić opieki dziecku.

Ubezpieczenie chorobowe opłacane jest zarówno wtedy, gdy rodzic pracuje na podstawie umowy o pracę, jak i wtedy, gdy jest zatrudniony na umowie zlecenie przy pełnym oskładkowaniu tej umowy lub prowadzi własną działalność gospodarczą, ale odprowadza składki zdrowotne.

Ile dni L4 przysługuje na chore dziecko?

W przypadku dziecka rodzice mogą skorzystać do 60 dni zwolnienia lekarskiego w ciągu roku. Jeśli choroba dziecka trwa dłużej, po 60 dniach rodzic traci prawo do otrzymywania świadczenia pieniężnego z powodu opieki nad chorym dzieckiem. Jeśli zaś rodzic nie wykorzysta 60 dni opieki, niewykorzystane dni przechodzą na kolejny rok kalendarzowy.

Wymiar zwolnienia lekarskiego na dziecko

Rodzicom dziecka z powodu choroby dziecka przysługuje prawo do zwolnienia do 60 dni w roku kalendarzowym, do czasu aż dziecko ukończy 14. rok życia. Z opieki może skorzystać zarówno ubezpieczona matka dziecka, jak i ojciec dziecka objęty ubezpieczeniem chorobowym. Zwolnienie na dziecko przysługuje również w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dzieckiem chorym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Co to jest zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie pieniężne, które wypłacane jest w sytuacji, gdy rodzic musi zapewnić opiekę nad chorym lub zdrowym dzieckiem. Możliwość skorzystania z zasiłku mają oboje rodzice, ale tylko jeden z nich może z niej skorzystać w danym momencie. Aby otrzymać zasiłek, płatnik składek musi uzyskać zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad dzieckiem. Na takim zwolnieniu powinien znaleźć się kod Z-15A.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy na L4?

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. Zasiłek przysługuje za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka nad dzieckiem, również za dni ustawowo wolne od pracy. Rodzic może pobierać zasiłek opiekuńczy przez cały czas sprawowania opieki, czyli cały okres choroby dziecka, ale nie dłużej niż przez 60 dni w roku kalendarzowym. Zasiłek wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie dokumentów potwierdzających zwolnienie lekarskie na dziecko.

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy na chore dziecko?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom, który podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i którzy otrzymali zwolnienie lekarskie na dziecko. Można z niego skorzystać, gdy:

 • mamy nieprzewidziane zamknięcie żłobka lub przedszkola dziecka
 • występuje konieczność opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, którym nie jest w stanie zająć się ani zaopiekować inny członek rodziny
 • występuje konieczność opieki nad chorym dzieckiem do lat 14
 • występuje konieczność opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
 • w sytuacji porodu lub choroby małżonka, który stale zajmuje się dzieckiem
 • w sytuacji pobytu w szpitalu małżonka stale opiekującego się dzieckiem
 • w sytuacji choroby niani lub członków rodziny (rodziców, teściów, dziadków, rodzeństwa), które stale opiekują się dzieckiem

Przedszkole a L4 na dziecko

Z L4 na dziecko mogą skorzystać rodzice również przy nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, klubiku dziecięcego czy przedszkola, do którego uczęszcza dziecko. Zasiłek opiekuńczy należy się również wtedy, gdy zachoruje nagle niania, z którą rodzice dziecka podpisali umowę uaktywniającą.

W takiej sytuacji rodzice dziecka muszą złożyć u pracodawcy druk Z-15 wraz z oświadczeniem o nagłym i nieprzewidzianym zamknięciu żłobka lub przedszkola. Za nieprzewidziane zamknięcie uważa się takie, o którym rodzice dziecka zostają powiadomieni w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem.

Korzystanie z zasiłku opiekuńczego przez rodziców w tym samym czasie

Prawo do opieki nad chorym dzieckiem przysługuje obydwojgu rodzicom w sytuacji, w której zamieszkują oni we wspólnym gospodarstwie domowym. Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki należy się jednak tylko jednemu z rodziców dziecka, powinni więc oni ustalić między sobą, kto zajmie się dzieckiem.

Dokumenty do zasiłku opiekuńczego

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy z tytułu ubezpieczenia chorobowego, należy złożyć następujące dokumenty:

 • druk z-15A w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem
 • zwolnienie lekarskie w formie formularza elektronicznego lub wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu bądź przedstawione w formie wydruku zaświadczenia wystawionego elektronicznie (wydruk e-ZLA)

W przypadku innych sytuacji niż choroba dziecka, należy przedstawić następujące dokumenty:

 • w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka lub przedszkola, rodzic musi dostarczyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki edukacyjno-opiekuńczej
 • w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka, rodzic musi dostarczyć decyzję inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka
 • w przypadku porodu lub pobytu w szpitalu małżonka stale opiekującego się dzieckiem, rodzic musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie z pieczątką lekarza potwierdzającego pobyt w szpitalu opiekuna dziecka
 • w przypadku choroby niani, rodzic dziecka musi dostarczyć oświadczenie o chorobie niani oraz kopię zwolnienia lekarskiego dla niani

Rodzic może skorzystać również z prawa do opieki nad dzieckiem do 8. tygodnia życia w sytuacji, w której matka przebywa w szpitalu lub jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym

Rodzic może skorzystać również z prawa do opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat. W takiej sytuacji do druku Z-15A musi dołączyć oświadczenie o niepełnosprawności.

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko w trakcie urlopu wypoczynkowego

Z prawa do L4 na dziecko rodzic może skorzystać również wtedy gdy przebywa na urlopie wypoczynkowym. Nie oznacza to jednak zawieszenia tego urlopu, chyba że pracownik ustali to z pracodawcą. Na wniosek pracownika taki urlop może zostać zawieszony lub skrócony.

Dwa nowe dni opieki nad dzieckiem od 1 stycznia 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku na podstawie art. 188 Kodeksu pracy rodzice mogą skorzystać z 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem. Opiekę tę mogą wykorzystać w formie 2 wolnych dni lub 16 godzin. Niewykorzystane dni przepadną po zakończeniu roku kalendarzowego.

Jeśli rodzice chcą skorzystać z tej możliwości opieki nad dzieckiem, powinni przedłożyć pracodawcy chęć wykorzystania dodatkowych 2 dni wolnych. Co ważne, liczba dni nie jest zależna od liczby posiadanych dzieci. Z opieki może skorzystać jeden rodzic lub oboje w wymiarze po 1 dniu.

Źródła:

Czytaj też:
Kilkudniowe zwolnienie z pracy bez L4? Kiedy będziemy mogli skorzystać z takiej opcji
Czytaj też:
W zeszłym roku wystawiono prawie 30 mln L4. Wiemy, z jakiego powodu najczęściej