GLOBALIZACJA SZANSĄ NA SUKCES

GLOBALIZACJA SZANSĄ NA SUKCES

Dodano: 
Podnoszenie konkurencyjności oraz wsparcie ze strony państwa w procesie globalizacji to czynniki, dzięki którym Polska stale zyskuje na atrakcyjności inwestycyjnej, a krajowe przedsiębiorstwa mogą rozwijać innowacyjne ramię działalności. Przykładem firmy, która dzięki innowacyjności od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku, jest Grupa Adamed, obecna dziś w ponad 40 krajach na świecie, posiadająca w swoim portfolio blisko 250 produktów nowej generacji.

Dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz: „Siła innowacji sprawia, że Grupa Adamed rozwija się dynamicznie już ponad 27 lat”

Już z początkiem lat 80. proces globalizacji zaczął zyskiwać na znaczeniu, stając się odpowiedzią na potrzebę rozwoju branży farmaceutycznej i nurtujący problem spadku innowacyjności w zakresie opracowywania nowych leków, zmniejszonego zapotrzebowania na antybiotyki oraz realizowanej w wielu krajach polityki oszczędności na refundacjach leków. Zaostrzająca się konkurencja między firmami farmaceutycznymi wymusiła ich integrację, a następnie poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz możliwości swobodnej międzynarodowej wymiany towarowej. – Dzięki postępującej globalizacji przyspieszeniu uległ przede wszystkim postęp techniczny, który jest szczególnie istotny dla branży farmaceutycznej, będącej swoistym spoiwem świata nauki i technologii. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju to właśnie przemysł farmaceutyczny jest jedną z trzech najważniejszych gałęzi gospodarki,zajmującą czołowe miejsca w światowych rankingach pod względem inwestycji w działalność badawczo-rozwojową – mówi dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, dyrektor generalny Grupy Adamed.

I choć Polska stopniowo zwiększa wydatki na badania i rozwój (w 2006 r. – 0,6 proc. PKB, w 2012 r. – 0,9 proc. PKB), to musi jeszcze dokonać wielu zmian, by przekształcić naszą gospodarkę w gospodarkę innowacji. Jest to dużym wyzwaniem, albowiem zgodnie ze strategią Europa 2020 do 2020 r. wydatki na badania i rozwój w całej Unii Europejskiej powinny sięgnąć poziomu 3 proc. PKB.

Konsekwencją globalizacji polskiego sektora farmaceutycznego będzie zatem wzmacnianie obecności krajowych przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej oraz zwiększanie wydatków na prowadzoną przez nie działalność badawczo-rozwojową. Większa aktywność polskich firm farmaceutycznych na rynkach globalnych zaowocuje współpracą z innymi przedsiębiorstwami zagranicznymi. Dla polskich naukowców oznacza to szansę na bardziej aktywną kooperację z badaczami z całego świata i wzajemną wymianę know-how. Międzynarodowe doświadczenia polskich naukowców nie tylko poprawią poziom badań na uczelniach, lecz także wpłyną korzystnie na wdrażanie pomysłów ze świata nauki do przemysłu, tak jak ma to miejsce w innych krajach o wysoko rozwiniętej gospodarce innowacyjnej. Globalizacja polskiego sektora farmaceutycznego to więc również szansa na rozwój polskiej nauki, która będzie mogła czerpać korzyści finansowe z własnych opatentowanych pomysłów, wdrożonych przez przemysł.

Gospodarka jest tak silna, jak silne są firmy, które ją tworzą

Dalszy rozwój krajowego sektora farmaceutycznego jest możliwy jedynie dzięki zapewnieniu stabilnych warunków funkcjonowania branży. Pozwolą one firmom na uruchomienie długoterminowych inwestycji w zaplecze do rozwoju nowoczesnych produktów generycznych, biopodobnych czy leków innowacyjnych, które znajdą swoich odbiorców poza granicami Polski. W ten sposób krajowy przemysł farmaceutyczny przyczyni się do wzrostu ekspansji rodzimych firm na arenie międzynarodowej, co pozytywnie wpłynie na bilans handlu zagranicznego naszego kraju oraz wzmocni pozycję polskich firm na rynku globalnych graczy. O potencjale krajowych produktów farmaceutycznych świadczy to, iż na przestrzeni lat 2005-2011 średnioroczne tempo wzrostu ich eksportu wyniosło 30,4 proc. w ujęciu wartościowym (źródło: GUS). W 2011 r. największymi odbiorcami leków produkowanych w Polsce były takie kraje, jak: Niemcy (16,9 proc.), Rosja (10,8 proc.) oraz Włochy, Francja i Wielka Brytania (odpowiednio 9,6 proc., 8,6 proc. i 8,1 proc. polskiej sprzedaży zagranicznej). Już w 2012 r. eksport farmaceutyków osiągnął wartość 6,94 mld zł. – To właśnie siła innowacji sprawia, że Grupa Adamed rozwija się dynamicznie już ponad 27 lat, skutecznie umacniając swoją przewagę konkurencyjną, m.in. poprzez rozwój produktów według własnych patentów oraz ciągłe wzmacnianie działalności R&D – powiedziała dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz. – Od wielu lat prowadzimy działalność badawczo-rozwojową koncentrującą się na opracowywaniu innowacyjnych leków, od podstaw współpracując na tym polu z czołowymi ośrodkami akademickimi, w Polsce i za granicą. Byliśmy jedną z pierwszych firm w kraju, gdy w 2005 r. zainicjowaliśmy powstanie konsorcjum naukowo-przemysłowego, mającego na celu wspólną pracę nad lekami oryginalnymi – dodaje.

Grupa Adamed to firma, która powstała od podstaw dzięki rozwojowi własnej myśli intelektualnej, innowacji oraz własnym patentom. To właśnie autorskie koncepcje zespołu naukowego firmy pozwoliły wiele lat temu na zbudowanie jej silnej pozycji rynkowej. Zdecydowaną przewagą konkurencyjną Grupy Adamed są w większości nowoczesne leki opracowywane w Polsce, bazujące na polskiej myśli. W ciągu ostatnich pięciu lat firma przeznaczyła na rozwój badawczego ramienia swojej działalności ponad 200 mln zł. W jej laboratoriach opracowywane są nowe formuły leków, które następnie wytwarzane są we własnych zakładach produkcyjnych i udostępniane pacjentom na całym świecie. Jedynie na przestrzeni ostatnich 16 lat Grupa Adamed dokonała łącznie 36 zgłoszeń patentowych w działalności innowacyjnej, 39 zgłoszeń w działalności generycznej, a dodatkowo w trakcie rozpatrywania znajduje się obecnie 17 zgłoszeń międzynarodowych. Tak duża skala działalności pokazuje, że dzięki ochronie patentowej własnej myśli naukowej możliwe jest budowanie skutecznej przewagi konkurencyjnej, również za granicą.

Czynniki wspierające globalizację przemysłu farmaceutycznego

Warto zaznaczyć, że globalizacja jest procesem postępującym w długoterminowej perspektywie czasowej, na który wpływa wiele czynników. Należy do nich m.in. konstruktywny dialog pomiędzy administracją publiczną a pozostałymi interesariuszami rynku, którego celem jest eliminacja niejasności i nieprawidłowości w praktycznym stosowaniu przepisów prawa. Należy również zwrócić uwagę na modyfikację polityki zdrowotnej, patentowej, podatkowej i dotacyjnej w kierunku proinnowacyjności.

W państwach, które powinny być dla Polski punktem odniesienia, stwarza się przyjazne warunki do rozwoju innowacji. Dobrym przykładem są choćby takie kraje jak Francja i Wielka Brytania, które wykształciły cały system zachęt wspierających innowacyjność, np. obniżki stawek i zwolnienia z podatku od dochodów z tytułu udzielania licencji lub sprzedaży patentu. Niewątpliwie istotnym czynnikiem wspierającym globalizację przemysłu farmaceutycznego są również programy wsparcia badań naukowych i innowacji, finansowane ze środków unijnych, czego przykładem może być program Horyzont 2020. Ważnym czynnikiem wspierającym globalizację przemysłu jest także wsparcie dyplomatyczne organizowane w postaci misji gospodarczych, dzięki którym możliwe jest poszukiwanie nowych rynków i partnerów biznesowych.

– Aby polskie firmy mogły myśleć o skutecznej ekspansji międzynarodowej, muszą mieć silną pozycję na rynku krajowym. W tym celu należy dążyć do stworzenia takich warunków, by w Polsce kontynuować produkcję i działalność badawczo-rozwojową, a jednocześnie umożliwić firmom rozwijanie części marketingowej i sprzedażowej poza krajem. W ten sposób możliwe będzie odwrócenie aktualnego trendu, tak aby Polska nie była tylko rynkiem zbytu dla nowoczesnych technologii – podsumowuje Małgorzata Adamkiewicz. ■

Okładka tygodnika WPROST: 18/2014
Więcej możesz przeczytać w 18/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0