NRL: Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia ws. STOP NOP

NRL: Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia ws. STOP NOP

Dodano: 
Lekarz ze strzykawką
Lekarz ze strzykawką Źródło:Pexels / Gustavo Fring
14 lipca 2020 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej złożył zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie STOP NOP. Kilka miesięcy wcześniej stowarzyszenie zamieściło w sieci wpis traktujący o tym, jakoby na oddziałach anestezjologicznych szpitali dochodziło do eutanazji pacjentów.

Zgodnie z informacjami Naczelnej Rady Lekarskiej, w październiku 2019 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP” zamieściło na portalu społecznościowym Facebook wpis, w którym pojawił się zarzut, że w polskich szpitalach na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii dochodzi do eutanazji pacjentów. Pojawiły się tam ponadto sugestie, że lekarze swoimi działaniami, podejmowanymi na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii zmierzają bezpośrednio do spowodowania śmierci pacjenta. Zdaniem „informatorów” działanie to podejmowane było w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Działając w granicach interesu publicznego wyznaczonego m.in. przepisami ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 965 z pózn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483), w imieniu samorządu lekarskiego w październiku 2019 r. Prezes NRL wraz z prezesami wszystkich okręgowych izb lekarskich w Polsce złożył wniosek o wszczęcie z urzędu postępowania karnego przeciwko członkom zarządu stowarzyszenia o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego, tj. z art. 212 § 1 i 2 kodeksu karnego, ze względu na ważny interes społeczny.

Prezes NRL zwrócił uwagę na naruszenia art. 60 § 1 k.p.k., które polegają na „błędnej wykładni przesłanki interesu społecznego ujętej w tym przepisie, a w konsekwencji błędnym jego zastosowaniu”. Zaznaczył, że „zdarzenie będące przedmiotem wniosku o ściganie przybrało skalę i sposób uzasadniający zastępowanie pokrzywdzonego, jakim jest samorząd lekarzy i lekarzy dentystów, w roli oskarżyciela prywatnego właśnie z uwagi na ważny interes społeczny”.

Jak podał rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Rafał Hołubicki:

– Tego rodzaju wypowiedzi oskarżające lekarzy o umyślne powodowanie śmierci swoich pacjentów powinny być z całą stanowczością ścigane, dlatego też reagując na głosy środowiska lekarskiego, a jednocześnie realizując ustawowy obowiązek wynikający m.in. z przytoczonych wyżej norm prawnych złożony został przedmiotowy wniosek o ściganie. Było to działanie tym bardziej konieczne, że wpis ten zawierał nie tylko informacje nieprawdziwe wobec lekarzy, ale także podważał skuteczność powszechnie stosowanych na oddziałach intensywnej terapii (OIT) metod leczniczych w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Czytaj też:
NFZ: Zespół ekspertów opracuje plan ponownego dostępu do świadczeń po pandemii
Czytaj też:
NFZ: Pacjenci ocenią wizytę u lekarza w telefonicznej ankiecie
Czytaj też:
NFZ: Dodatkowe środki na powrót do normalnego trybu leczenia

Źródło: komunikat prasowy; NIL.org.pl