MZ wydało komunikat ws. realizacji programów lekowych i chemioterapii

MZ wydało komunikat ws. realizacji programów lekowych i chemioterapii

Dodano: 
Kobieta w trakcie chemioterapii
Kobieta w trakcie chemioterapii Źródło:Fotolia / auremar
W piątek 13 marca 2020 roku opublikowano komunikat Ministra Zdrowia dla podmiotów leczniczych realizujących umowy w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe oraz Leczenie szpitalne – chemioterapia, a także dla pacjentów objętych tym leczeniem.

Komunikat obejmuje rekomendacje Ministra Zdrowia w zakresie terapii pacjentów leczonych w ramach programów lekowych oraz chemioterapii:

  1. Możliwość wydania pacjentowi takiej ilości leku, która w opinii lekarza prowadzącego zabezpieczy terapię na maksymalnie długi okres (nie dłużej niż 6 miesięcy), bez konieczności odbycia wizyty. Dotyczy to przepisywania leków w ramach programów lekowych niewymagających obecności pacjenta.
  2. Rekomendacja dostarczenia leku przez szpital bezpośrednio do domu pacjenta lub do jego przedstawiciela ustawowego, a gdyby nie było to możliwe lub było znacznie utrudnione, MZ rekomenduje wydanie leku pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie przez niego upoważnionej z apteki szpitalnej. Odnosi się to do sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta jest stabilny, a wizyta u lekarza odbywa się wyłącznie w celu zabezpieczenia kontynuacji terapii pacjenta na kolejny cykl leczenia.
  3. Rekomendacja na wypadek przekształcenia szpitala realizującego program lekowy w placówkę leczenia chorób zakaźnych. W takim przypadku MZ zaleca doraźne przejęcie pacjentów przez inną placówkę, która dany program lekowy. W szczególności dotyczy to pacjentów wymagających niezwłocznego podania leku wynikającego z określonego cyklu leczenia.
  4. Rekomendacja na wypadek wystąpienia okresowego zaburzenia w planowych harmonogramach przyjęć pacjentów w celu podania lub wydania leków wynikających z określonego cyklu leczenia, w tym również konieczności wykonania diagnostycznych wskazanych w opisach świadczeń. W praktyce chodzi przede wszystkim o obowiązkowe wizyty i badania przewidziane w opisach programów lekowych. MZ w komunikacie wyróżniło następujące przypadki i związane z nimi rekomendacje:
  • Przypadki stabilne, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia pacjenta: konsultacja lekarska może odbyć się za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych;
  • Przypadki, w których stan pacjenta jest stabilny, a odsunięcie wykonania badania kontrolnego pozostaje bez wpływu na stan zdrowia i bezpieczeństwa chorego: możliwe jest przesunięcie terminu badania kontrolnego przewidzianego treścią programu lekowego;
  • Przypadki, w których wizyta jest niezbędna: jeżeli jest to możliwe, pacjenci powinni być przyjmowani w trybie ambulatoryjnym w specjalnie wydzielonych do tego pomieszczeniach, a świadczeniodawca powinien wydzielić pomieszczenia tak, aby maksymalnie skrócić „drogę pacjenta” do miejsca udzielenia świadczenia.

Dodatkowo w komunikacie podkreślono, że organizacja udzielania świadczeń powinna zapewnić bezpieczeństwo pacjentom, ustanowionym przez nich przedstawicielom ustawowym oraz personelowi medycznemu.

W komunikacie wskazano ponadto, że: „Szczegółowe rozwiązania w zakresie wskazanym przez niniejszy komunikat oraz sposób ich realizacji, powinien zostać wypracowany przez poszczególnych świadczeniodawców w oparciu o standardy i zalecenia dotyczące terapii pacjentów w poszczególnych stanach klinicznych biorąc pod uwagę ich bezpieczeństwo oraz skuteczność prowadzonych terapii”.

Komunikat znajduje się pod adresem: www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-dla-podmiotow-leczniczych-realizujacych-umowy.

Czytaj też:
Nierówny dostęp do testów na koronawirusa? Tusk: Oblany test z przyzwoitości i demokracji

Należałoby najpierw odpowiednio dostosować zarządzenia Prezesa NFZ

W sprawie komunikatu wypowiedziała się radca prawny z kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. Natalia Łojko:

– O ile samą treść Komunikatu oceniamy pozytywnie, to w naszym odczuciu pożądane byłoby odpowiednie dostosowanie zarządzeń Prezesa NFZ dotyczących programów lekowych oraz chemioterapii oraz programów lekowych – tam, gdzie istnieje rozbieżność między ich treścią a treścią Komunikatu. Zarządzenia te oraz zapisy zawieranych na ich podstawie umów pomiędzy szpitalami, a NFZ zawierają bowiem m.in. zobowiązanie placówek do zapewnienia pacjentom zakwalifikowanym do leczenia bezpłatnego dostępu do badań wymienionych w opisach poszczególnych programów lekowych, czy też obowiązek podawania/wydawania pacjentom leku zgodnie z dawkowaniem określonym w opisie programu lekowego. Z kolei za niewykonanie, bądź nienależyte wykonanie umowy przez szpital NFZ może nałożyć na placówkę karę umowną. Oczywiście dostrzegamy tutaj miejsce na argumentację, iż ewentualne odstępstwa od opisów programów lekowych podyktowane są sytuacją nadzwyczajną (stan epidemicznyzwiązany z COVID-19) oraz bazują na Komunikacie, jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu prawnego rekomendowana byłaby nowelizacja odpowiednich Zarządzeń Prezesa NFZ w sposób odzwierciedlający Komunikat.

Czytaj też:
Eksperci z USA przygotowują oddziały radiologiczne do badania COVID-19