Ulga rehabilitacyjna i ulga na leki 2023. Komu przysługuje?

Ulga rehabilitacyjna i ulga na leki 2023. Komu przysługuje?

Dodano: 
PIT-0
PIT-0 Źródło: Shutterstock

Ulga rehabilitacyjna ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia to rodzaj dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, które przysługuje konkretnej grupie osób, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Jest ona przyznawana na podstawie odrębnych przepisów. Oznacza możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na zakup leków czy naprawę sprzętu medycznego dla osób niepełnosprawnych. Ulga rehabilitacyjna przysługuje także osobom przebywającym na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy Ile wynosi ulga rehabilitacyjna na leki w 2023 roku i komu przysługuje?

Dla kogo ulga na leki?

Ulga rehabilitacyjna i ulga na leki przysługuje osobom niepełnosprawnym, a także opiekunom osób niepełnosprawnych, które pozostają na ich utrzymaniu. Dotyczy to:

 • osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności jednego z trzech stopni niepełnosprawności
 • osób poniżej 16. roku życia, które mają orzeczenie o niepełnosprawności
 • osób, które mają decyzję o niepełnosprawności wydaną na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia1997 r.
 • osób, które posiadają decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną

Stopnie niepełnosprawności

Rozróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby o niezdolności do pracy, wymagające opieki innych osób w celu pełnienia ról społecznych w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji; a także osoby zdolne do pracy chronionej, ale wymagające opieki innych osób w celu pełnienia ról społecznych w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
 • do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby niezdolne do pracy, zdolne do pracy chronionej, wymagające czasowej pomocy ze strony innych osób
 • przy lekkim stopniu niepełnosprawności mówimy o osobach o naruszonej sprawności organizmu, mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w środki medyczne, przedmioty ortopedyczne itd.

Opiekun osoby niepełnosprawnej a ulga

Ulga dotyczy także osób, które:

 • mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego

Jak dzielić ulgę pomiędzy rodziców?

Jeśli osobą niepełnosprawną jest dziecko, które znajduje się na utrzymaniu obojga rodziców, każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokości poniesionych przez siebie wydatków.

Ile wynosi ulga rehabilitacyjna?

 • Przy poniesieniu wydatków limitowanych można odliczyć od podatku 2280 zł dla każdego rodzaju wydatku
 • Przy poniesieniu wydatków nielimitowanych można odliczyć od podatku całą kwotę poniesionych wydatków
 • Przy zakupie leków można odliczyć nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie

Jakie wydatki można odliczyć na ulgę rehabilitacyjną?

Ulga rehabilitacyjna obejmuje wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Dzielą się one na:

 • wydatki limitowane – można odliczyć faktycznie poniesione wydatki w określonym limicie, 
 • wydatki nielimitowane – można odliczyć co do zasady całą wartość faktycznie poniesionych kosztów

Uwaga! Można także odliczyć wydatki częściowo dofinansowane ze środków funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy Narodowego Funduszu Zdrowia. W takiej sytuacji odlicza się różnicę pomiędzy kwotą poniesionych wydatków a kwotą dofinansowania.

Wydatki limitowane w ramach ulgi rehabilitacyjnej

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia
 • zakup leków – tym przypadku osoby niepełnosprawne mają prawo do refundacji leków. Można odliczyć różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Wydatki nielimitowane w ramach ulgi rehabilitacyjnej

 • adaptacja i wyposażenie mieszkań do potrzeb osoby niepełnosprawnej (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego)
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych
 • zakup i naprawę sprzętu służącego zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych
 • zakup i naprawę sprzętów ułatwiających wykonywanie czynności życiowych
 • zakup wydawnictw szkoleniowych dla osoby niepełnosprawnej
 • wydatki na cele rehabilitacyjne
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego
 • opiekę pielęgniarską
 • opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16
 • opłacenie tłumacza języka migowego
 • opłacenie przewodników osób niewidomych
 • kolonie i obozy dla młodzieży niepełnosprawnej
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Ulga na leki też dla emeryta?

Emeryci w dużej mierze nie mogą już skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Wynika to ze zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Nowy program podniósł kwotę wolną od podatku, ale zabrał ulgę na leki.

Jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Aby odliczyć ulgę od dochodu trzeba wypełnić PIT-O przy wypełnianiu PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Jakie trzeba mieć dokumenty?

Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, trzeba mieć:

 • dowód poniesienia wydatku
 • dowód o niepełnosprawności osoby pozostającej na utrzymaniu danej osoby
 • dowód pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną wskazaną we wniosku (np. akt urodzenia, dowód przysposobienia dzieci itp.)

Kiedy nie możesz odliczyć wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Nie można odliczyć od podatku wydatków, które zostały sfinansowane z innych źródeł.

Czytaj też:
Refundacja pieluchomajtek 2023. Komu przysługuje dofinansowanie z NFZ?
Czytaj też:
Ile kosztuje sanatorium prywatnie? Sprawdź, jakie są opłaty za prywatne sanatoria

Czytaj także